توضیحاتی شنیدنی و متفاوت از استاد سید مرتضی خاتمی خوانساری پیرامون چیستی حقیقت روح و تشریح مراحل مختلف حرکت و جابجایی روح پس از مرگ انسانها به مدت 8:05