بررسی تاثیر نوشیدن قهوه قبل از خواب، و تاثیر آن بر مراحل پنجگانه خواب انسان، بر اساس آزمایشاتی با تجهیزات پیشرفته ثبت سیگنال های مغز. حتما ببینید به مدت 6:11