تمام شدن رسیدگی به پرونده قتل میدان کاج تهران که انتشار تصاویر تکان‌دهنده آن افکار عمومی را متأثر کرده بود 20.30 با مصاحبه با قاتل و نظرخواهی از مردم نگاهی دوباره به این پرونده داشته ؛ به مدت:2:57