تشریح سرنوشت حکومت بنی امیه پس از یزید ملعون تا سقوط شام واز بین رفتن حکومت شجره ملعونه امیه از زبان شیوای دکتر محمد حسین رجبی دوانی به مدت 4:52