قسمت دوم از فرمایشات دکتر حشمت الله قنبری همدانی در ادامه واکاوی سیاسی حکومت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، دربررسی دو دلیل عمده رفتارهای متناقض مردم کوفه و عراق در یاری نمودن حضرت امام حسن مجتبی (ع) و... به مدت 21:23