منذر کوچکترین پسر زبیر به تحریک ابن نمیر در نبرد بین زبیریان و شامیان به عنوان اولین جنگجو به میدان رفت و کشته شد به مدت 3:05