مصاحبه میدلتون بعد از انقلاب اسلامی، سابقه منفی آمریکا و انگلیس، اشتباه مصدق در مقابل انگلیس و آمریکا، نگاه مصدق به کنسرسیون، گزارش هندلسون از مصاحبه مصدق ، نگاه مصدق به صنایع ملی در انگلستان و ....؛ برنامه پلی به گذشته و مرور تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد؛ به مدت:7:42