سرعت زمان برای موجودات مختلف، متفاوت است، برای مگس زندگی ما بسیار کسالت آور است، چون او حدود ده بار سریعتر از انسان است ولی عمر کوتاهی دارد، یک قانون عمومی می گوید هرچه جانور بزرگتر باشد طول عمر او نیز بیشتر است، اما زمان برای جانوران بزرگتر کند تر سپری می شود، یعنی اگر یک فیل بخواهد با سرعت یک موش زندگی کند، باید 24 بار سریعتر باشد. و این رابطه مستقیم با سرعت طپش قلب جانور دارد. قلب همه پسانداران تقریبا 800 میلیون بار می طپد. به مدت 5:11