مختار پیرو ولایت ائمه اطهار بود و آل زبیر دشمنان قسم خورده آل علی (ع) ولی تقدیر اینگونه رقم خورده بود که مختار علی رغم اعتقاداتش، برای تحقق اهدافش مجبور باشد با زبیریان متحد شود، این تقابل اندیشه را در جدال لفظی مختار و مصعب ببینید. به مدت 3:46