ادعای خونخواهی عبدالله ابن زبیر از امام حسین(ع) امری است که با توجه به عقاید او مشخص است که ظاهرسازی می باشد، اما این ظاهر سازی برای چه بود، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت9:47