سرچشمه و منشا لجاجت ها و قدرت طلبی های عبدالله ابن زبیر از کجا بود و او چه اعتباری داشت که خود را خلیفه می دانست؟ بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت6:14