عزاداری مردم افغانستان در ماه خون و غم و اشک که نشان دهنده این مطلب تا ابد ماندگار است که راه و روش امام حسین علیه السلام قومیت و کشور و مرز نمی شناسد و تا همیشه تاریخ در قلب شیعیان تمامی جهان زنده خواهد ماند.