ذره بین کار جالب و جدید 20.30 هست که به موشکافی و حاشیه‌های وعده و وعیدهای مسئولین می‌پردازد و پیگیر انها می شود. ابتدا از وعده وزیر که....؛ به مدت:4:41