مختار پس از آزادی از زندان برای رسیدن به هدف والایش سعی کرد با افراد ذی نفوذ عرب که با یزید مخالفت کرده اند ملاقاتی داشته باشد، عبدالله زبیر یکی از این افراد بود که حجاز را در بیعت خود داشت ولی مختار با ملاقات او دریافت که دین مساله مخالفت عبدالله با یزید نیست بلکه ... به مدت 8:41