نبود امنیت در کشور در دوره مصدق، دست طرفداران دربار در پرونده افشار طوس، تزلزل اساس سلطنت شاه، آزاد سازی حزب توده توسط مصدق، اختلال افکنی بین مصدق و کاشانی، سرتیپ فرزانگان دوست نزدیک زاهدی و....، روایت تاریخ معاصر توسط دکتر خسرو معتضد؛ به مدت:7:20