حاشیه‌های همایش فلسفه و همایش کتاب کودک، شوخی آدم آهنی با مسئولان در نمایشگاه فناوری، ویروس عدم توجه در جلسه شورای شهر تهران، شیرین کاری های کمیته ملی المپیک، تبریک به نمایندگان مجلس در روز مجلس و یک سؤال کوچک از نمایندگان ....؛ به مدت:6:23