مسعود ده نمکی در شب خاطره در مورد اولین باری که برای شهیدشدن تصمیم میگیرد صحبت میکند : یادم میاد با خودم گفتم حالا باید بخوابم روی سیم های خاردار تا بقیه لشکر از روی من رد بشن، تصمیم خودم رو گرفتم . رفتم جلو و سیم خاردارها رو با دستم لمس کردم و ...... به مدت 4:43