شهید بهنام محمدی، سیزده ساله بود ولی روح با عظمتش نمی توانست اجازه دهد خرمشهر به دست دشمنان بیفتند. شرح فداکاری های این شهید با بیان سیده زهرا حسینی ( نویسنده کتاب دا) به مدت 6:00