بخش دیگری از سخنان عمیق استاد ابوالفضل بهرام پور پیرامون توضیح درباره وجه تسمیه اسامی روز قیامت و این قسمت تشریح دلیل نامگذاری روز قیامت به یوم الحشر (برگرفته از برنامه این شبها - معاد) به مدت 11:51