«آنها که حسین بن علی را تنها گذاشتند برابرند با هم در عذاب ، چه آنان که مزدور یزید بودن چه آنان که به خلوتی منزوی شدند به بهانه عبادت» آنتوان پس از کشف حقیقت صومعه را ترک و به مذهب شیعه گرایش پیدا می کند .