مرد روسی برای اجرای یک برنامه دوربین مخفی داخل صندوق پست می رود و نامه های مردمی را که درون صندوق میندازند، در مقابلشان بیرون اندازد، اما این آخرین باری بود که وی این کار را انجام می داد چون با بد شانسی بزرگی روبرو شد ..... مدت زمان 00:34