کلیپی بسیار جالب از دنیای حیوانات، دنیایی که فقط و فقط غریزه حکم فرماست ، اما در این کلیپ احساسات یک پلنگ در برابر بچه ی شکارش واقعاً دیدنی و تاثر برانگیز است ، حیوانی با خوی وحشی که در حد یک مادر برای بازمانده ی شکار خود مهربان میشود .... .