کی گفته گوشواره هامو میخوام، کی گفته شونه موهامو میخوام، من دیگه نه آب و غذامو میخوام... بابامو میخوام ... نوحه سینه زنی سوزناک با زبانحال حضرت رقیه (س) در فراق پدر. مداح : حاج ابوالفضل بختیاری