یزید پس از واقعه عاشورا به شدت پشیمان شده و ترسیده بود، پیرو همین امر به ابن زیاد نامه ای نوشت که در آن خواسته بود تا مختا ر را از زندان آزاد کن . این امر خدا بود بر قلب های پلید یزیدیان تا اولین قدم برای آغاز قیام مختار به فرمان خودشان برداشته شود . به مدت 2:23