بخشی از سخنان آموزنده استاد دهنوی در مورد عدم تجسس همسران از یکدیگر ...