نماهنگی جانسوز و پر احساس با صدای حاج غلام کویتی پور، یاد آور سال های حماسه و عشق.« خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد/دور عاشقان آمد نوبت محرم شد».