مختار در زندان از میثم تمار مژده ای شنید که او را بر تصمیمش مصمم می کرد اما در این پیام هم بشارت بود و هم هشدار... به مدت 2:32