کوفه آنقدر ننگ بر دامان خود داشت که کوفیان حاضر شدند خون فرزند رسول الله (_ص) را به درهم و دینار پسر حنانه بفروشند و به خانه های خود بگریزند، در این بین کوفه برای پیروان راستینی چون هانی بن عروه چون قفسی بود که باید از آن آزاد می شدند . به مدت