از جمله شخصیتهایی که در جبهه مقابل و در تفکر مقابل قرار گرفته بود از بنی امیّه و حکومت آنها، شخصیتی است به نام «ابن زیاد» که حاکم وقت کوفه هم هست ...؛ در مورد این فرد از ابعاد مختلف شخصیتی توضیحات بیشتری در برنامه «هنگام درنگ» توسط کارشناسان برنامه داده شده است؛ به مدت:14:34