مزدوران معاویه سعی داشتند با غلو کردن اقتدار لشکر شام مردم مدائن را ترسانده تا از ملحق شدن به لشکر حضرت امام حسن (ع) بپرهیزند ولی این تلاشها به دست ماموران مختار ناکام ماند (برگرفته از سریال مختارنامه) به مدت 5:14