قتل حسینقلی خان ایلخانی جد ملکه ثریا، سپهبد بختیار سایه سنگین شاه، ملکه ثریا نوه حسینقلی خان ایلخانی، خلیل خان اسفندیاری و اوا در آلمان، خاطرات یک زن عطار از خاندان حسین قلی خان ایلخانی و ...؛ توضیحات دکتر خسرو معتضد از تاریخ ایران معاصر؛ به مدت:6:34