بررسی صحت و کذب برخی تبلیغات جذاب و گاهی گمراه کننده در عرصه توزیع برخی تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه تست قند خون در گزارشی خبری به مدت 2:52