موضوع امنیت کادرهای پزشکی جدی شد، سه نفر از همراهان بیماری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با یکی از پرسنل بیمارستان درگیر شدند و در حین دعوا با پوشه آهنی به صورت وی کوبیدند که باعث خونریزی شدید سفیدی چشم و پارگی قرنیه شد و در پی این ...؛ به مدت 1:44