محاسبه هر اندازه که دقیق باشد باید با تقوا همراه شود، از توجیه‌های ناپسند بپرهیزیم، چرا که انسان هرچه باسوادتر باشد بیشتر توجیه می‌کند، اگر محاسبه دقیق بود مراقبه نیز دقیق خواهد شد و ... ، سخنرانی دکتر آقا تهرانی همراه با شعر خوانی سید حمیدرضا برقعی در برنامه شهر خد ا؛ به مدت 5:42