پرونده حادثه یازده سپتامبر و ریختن برج‌های دوقلو هنوز باز است و آمریکا با استفاده از این پروژه هدفی جز اسلام ستیزی و اسلام هراسی ندارد تا جایی که ...؛ به مدت: 3:24