حضرت علی (ع) فرمودند: اگر کسی مرا می‌خواهد، به بهترین آنچه میداند عمل کند. در واجبات و در مستحبات ....؛ سخنرانی مرحوم آیت الله معرفت (ره) در برنامه ماه خدا؛ 5:24