پیامبر (ص) فرموردند: یا عالم باشید یا متعلم باشید یا مستمع باشید یا دانشمند باشید یا ... ؛ سخنرانی آیت الله حق شناس (ره) در برنامه ماه خدا؛ یه مدت 3:42