قسمت چهارم از مستند شوک در ادامه بررسی چگونگی فعالیت شرکت های هرمی در ایران وشگردهای سرکرده های شرکت برای جذب و فریب اعضای زیر شاخه گروه از جمله جلسات توزیع پورسانت و ... به مدت 9:50