قسمت اول از یکی از مجموعه مستند های شوک با موضوع چگونگی فعالیت سرشاخه های شرکت های غیر قانونی هرمی ، در این بخش به بررسی جلسات و سخنان لیدرهای کوئیست پرداخته می شود که چگونه با چرب زبانی انسان های ساده را به دام خود می کشیدند. همراه با تصاویری مستند از جلسات. به مدت 10:19