کارنامه ما در زمینه همبستگی اسلامی، در زمینه همدردی اسلامی، در زمینه تعاون اسلامی ، در زمینه تعارض به تعبیر قرآن که یکدیگر را بشناسیم و به احوال یکدیگر آگاه باشیم و ... ؛ سخنرانی استاد شهید آیت الله مطهری ؛ به مدت 4:53