ماجرای دکتر امینی بعد از 15 خرداد 1342 و کشتار مردم توسط رژیم شاه، اهمیت ندادن شاه به افکار عمومی، روایت یک نقاش خارجی از دستور شاه برای کشتار مردم و... برنامه پلی به گذشته با حضور دکتر معتضد تاریخ نگار معاصر؛ با فرمتflv؛ به مدت3:28