قسمت اول از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در همایش تجلیل از مقام استاد شهید مرتضی مطهری در دانشگاه اصفهان و رهنمودهای روشنگر ایشان در ارتقاء کیفیت زندگی، تحصیل و کار .