ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی ، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی . با صدای عبدالحسین مختاباد . بخش سوم . به مدت 5:23