قسمت اول از مستند « سفر به هندوستان» در سفر به هند شرقی ( کلکته، مجموعه جزایر آندامان و...)