قسمت سوم از مستند « آکروپلیس » از مجموعه مستند های امپراطوری سنگی با موضوع بررسی بنای تاریخی آکروپلیس یکی از بناهای باستانی یونان، تاریخچه تاسیس و جزییات و ظرافت های معماری آن .