سخنان ارزشمند شهید آیت الله مطهری (ره) در مورد آزادی اجتماعی و معنوی، ارمغان انبیا،