قسمت دوم از خاطرات آیت الله فلسفی با زبان شیرین و شیوای ایشان