عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده کروهگ ریگی به دار مجازات آویخته شد وی روز گذشته در زندان زاهدان اعدام شد؛ شاخص ترین جنایات وی قتل همسر و برادر همسرش فقط به جرم شیعه بودن است و ...