آشنایی با جزئیات نحوه ساخت و رنگ آمیزی بدنه متفاوت اتومبیل BMW -Z4 ، برگرفته از مستند بهترین کارخانه ها؛ به مدت 18:48