به نظر شما دلیل تغییر شکل هلال ماه در شب های مختلف چیست ؟ محتوای این فایل دلیل آن را با زبانی ساده برای ما روشن خواهد کرد؛ به مدت 2:25